สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติ ยา มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /อาหาร/คุ้มครองผู้บริโภค
กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติ ยา มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม /อาหาร/คุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน / การขนส่งทางบก
ตัวอย่างสินค้าอันตราย / การตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ
หน่วยงานที่รับแจ้งข้อมูลผู้บริโภค