สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) วิธีการทางเศรษฐศาสตร์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กิจกรรมตอบคำถามเรื่องความเกี่ยวข้องในทางเศรษฐศาสตร์
บทบาทของครอบครัวในทางเศรษฐศาสตร์/หน่วยเศรษฐกิจ
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ / การผลิต การบริโภค การออม การลงทุน /วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์