สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน
ลักษณะสถาบันการเงิน / บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน
ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทย
การตรวจดูธนบัตร