สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) การคลังเบื้องต้น
รัฐบาลและบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
รัฐบาลและบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล
แบบฝึกหัด ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าสาธารณะ สินค้าเอกชน และสินค้าผูกขาด
นโยบายคลัง รายได้ของรัฐบาล งบประมาณ