สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) หลักการทดแทน
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักการทดแทนกันของสินค้า/ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
หลักการแห่งการทดแทนกัน/หลักความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
อำนาจเหนือตลาด ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด