สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / การเชื่อมโยงข้อมูลประเทศต่างๆทั่วโลก ในยุคโลกาภิวัตน์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / การเชื่อมโยงข้อมูลประเทศต่างๆทั่วโลก ในยุคโลกาภิวัตน์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ/สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย
สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทย/การพัฒนาเศรษฐกิจ