สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ภูมิภาคต่างๆของโลก
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ภูมิภาคต่างๆของโลก
ลักษณะเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน