สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ปัญหาเรื่องหนี้สินและความยากจน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ปัญหาเรื่องหนี้สินและความยากจน
วีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/พุทธเศรษฐศาสตร์