สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) โครงการบริษัทจำลอง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/โครงการบริษัทจำลองของนักเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/โครงการบริษัทจำลองของนักเรียน
โครงการบริษัทจำลองของนักเรียน-วัตถุประสงค์ ( ต่อ )
โครงการบริษัทจำลองของนักเรียน-วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ / การจัดตั้ง (จบ)
ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำลอง-การคำนวนต้นทุน การจำหน่าย