สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) ระบบสหกรณ์ในโรงเรียนและชุมชน
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระบบสหกรณ์ วัตถุประสงค์ ลักษณะ การรวมกัน หุ้น และมูลค่าหุ้น
หลักการพื้นฐานของสหกรณ์
โครงสร้างของสหกรณ์