สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
วัตถุประสงค์/แนวทางการลงทุน/การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ