สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) สิทธิมนุษยชน
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ สิทธิมนุษยชน
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ สิทธิมนุษยชน
กิจกรรมตอบคำถาม
สิทธิของมนุษย์