สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สาระของปฏิญญาสากล
หน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน/สถาบันที่ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน
สรุป