สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย/การปกครองสมัยสุโขทัย
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย/การปกครองสมัยสุโขทัย
การปกครองสมัยอยุธยา/ธนบุรี/รัตนโกสินทร์ตอนต้น
การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 การสร้างพื้นประชาธิปไตย