สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) รัฐสภา
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การสร้างพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยในสมัย ร.6 / การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย ร.7
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
อำนาจหน้าที่ของการปกครอง