สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) พลเมืองดี
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/พลเมือง
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/พลเมือง
วิถีชีวิตประชาธิปไตย
การปฏิบัติตนตามแบบประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม