สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) คุณธรรมและประโยชน์จาการเป็นพลเมืองดี
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ ลักษณะของพลเมืองที่ดี
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ ลักษณะของพลเมืองที่ดี
การประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี