สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) บทบาทของพลเมืองดีต่อชุมชนและประเทศชาติ
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ กิจกรรมตอบคำถามการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ กิจกรรมตอบคำถามการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบฝึกหัด