สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1) กฎหมายชุมชนและประเทศชาติ
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ กฎหมายทะเบียนราษฎร์
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ กฎหมายทะเบียนราษฎร์
์ประโยชน์ของกฎหมายทะเบียนราษฎร์/การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย/การแจ้งย้ายที่อยู่/พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522