สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2) หน้าที่ของพลเมืองไทย
กิจกรรมความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของงาน
กิจกรรมความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของงาน
หน้าที่ชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
การปฏิบัติตามกฎหมาย/การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การป้องกันและพัฒนาประเทศ/วีดีทัศน์ตัวอย่างเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช