สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2) หลักธรรมภิบาล
ความหมายและความเป็นมาของหลักธรรมมภิบาล
ความหมายและความเป็นมาของหลักธรรมมภิบาล
นิยาม "หลักธรรมมภิบาล" ของนายแพทย์ประเวศ วะสี/ลักษณะสังคมที่เข้มแข็ง
องค์ประกอบของหลักธรรมมภิบาล