สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2) สิทธิของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/แบบฝึกหัด(ใบงาน)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/แบบฝึกหัด(ใบงาน)
ความหมาย-ความสำคัญของสิทธิ/สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิพื้นฐานของบุคคล
เฉลยแบบฝึกหัด(ใบงาน)