สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2) เสรีภาพของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิของกลุ่มและชุมชน/ความเสมอภาคและมาตรการส่งเสริมสิทธิ