สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2) ภูมิปัญญาไทย
ความหมายของภูมิปัญญา
ความหมายของภูมิปัญญา
ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมตอบคำถาม/สรุปตัวอย่างภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม+นามธรรม