สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(3) ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง/ภาคเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก/ภาคใต้/แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญา