สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(3) การอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การสืบสานภูมิปัญญา
ระดับภูมิปัญญา/องค์ประกอบภูมิปัญญา