สังคม ส32101
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(3) แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/เอกลักษณ์ของชาติ
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/เอกลักษณ์ของชาติ
ความสำคัญและการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ
ความสำคัญและการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ(ต่อ)
ภูมิปัญญากับความสัมพันธ์อื่นๆ/แนวทางการปฏิบัติสืบทอดภูมิปัญญา/แนวทางในการอนุรักษ์