สุขศึกษา พ32101
ชีวิตและครอบครัว การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปัญหาของเด็กวัยรุ่น การคบเพื่อนเพศเดียวกัน/ต่างเพศการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ปัญหาของเด็กวัยรุ่น การคบเพื่อนเพศเดียวกัน/ต่างเพศการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
สาเหตุของการเกิดปัยหาวัยรุ่น(จิตใจ,อารมณ์) สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ของวัยรุ่นเพศหญิง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ของวัยรุ่นเพศชาย