สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี
การสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ และข้อมูลโภชนาการ การเลือกภาชนะบรรจุอาหาร
การสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ และข้อมูลโภชนาการ การเลือกภาชนะบรรจุอาหาร
การสังเกตวันที่ผลิต ปริมาณ ผู้ผลิต และ อย. ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ลักษณะสุขภาพกายและใจที่ดี
กิจกรรม นักเรียนตอบคำถาม เกี่ยวกับ สุขภาพกายและใจ