สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค การป้องกันโรค
ไข้หวัด การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
ไข้หวัด การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
สาเหตุที่คนเจ็บป่วย โรคทางชีวภาพ โรคทางเคมี โรคทางกายภาพ โรคทางสรีรวิทยา
โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้จับสั่น สาเหตุ และ การติดต่อ
โรคไข้หวัดใหญ่ อาการ การป้องกัน การปฏิบัติตนเมื่อป่วย