สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค การป้องกันโรค
เชื้อปรสิต พยาธิชนิดต่างๆ และการปฏิบัติตนอย่างมีสุขลักษณะ
เชื้อปรสิต พยาธิชนิดต่างๆ และการปฏิบัติตนอย่างมีสุขลักษณะ
โรคพยาธิปากขอ ลักษณะ อาการ สาเหตุ การติดต่อ การป้องกันและดูแลรักษา
โรคพยาธิใบไม้ตับ ลักษณะ วงจรชีวิต อาการและอันตราย การปฏิบัติตนและการรักษา
โรคพยาธิเส้นด้าย พยาธิเข็มหมุด พยาธิไส้เดือน สาเหตุ และอาการ