สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เครื่องมือปฐมพยาบาล ความหมายของการปฐมพยาบาล กรณีที่ควรปฐมพยาบาล
เครื่องมือปฐมพยาบาล ความหมายของการปฐมพยาบาล กรณีที่ควรปฐมพยาบาล
ประโยชน์ของการปฐมพยาบาล การหายใจ ชีพจร ภาวะเสียเลือด หลักการปฐมพยาบาลที่ดี
การสังเกตอาการผู้ป่วยเป็นลม หมดสติ การสังเกตสภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุ การวินิจฉัยผู้ป่วย