สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
การสังเกตสภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุ
การสังเกตสภาพแวดล้อมของการเกิดอุบัติเหตุ
การเข้าช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล การตรวจอาการอย่างเป็นระบบ
การทำเปลหาม ลักษณะกระดูกหักแบบแผลเปิดและแบบหักแตกย่อย การเข้าเฝือก
การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านทางเดินหาย การหายใจผิดปกติ การจับชีพจร การตรวจม่านตา