สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล-การสังเกตอาการช็อค
การปฐมพยาบาล-การสังเกตอาการช็อค
ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือถ้าไม่มีชีพจร และไม่หายใจ
การสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย และการช่วยเหลือ
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ