สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
อาหารและโภชนาการสุขภาพ
อาหารและโภชนาการสุขภาพ
วิธีสังเกตตู้ยาและประเภทของยา
ความหมายและความสำคัญของยา หลักการใช้ยา