สุขศึกษา พ32101
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
การใช้ยาให้ถูกวิธีและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
การใช้ยาให้ถูกวิธีและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ข้อแนะนำและความปลอดภัยในการใช้ยา
ปัญหาที่เกิดจาการใช้ยาและการแก้ปัญหา