สุขศึกษา พ32101
ความปลอดภัย การป้องกันสารเสพติด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่มาของสิ่งเสพติด-จากการสังเคราะห์
ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สภาพและการป่วยของผู้ติดยาเสพติด
สารเสพติดที่กฎหมายห้ามใช้ สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของร่างกาย