คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
รูปคลี่ของปริซึมชนิดต่างๆ
รูปคลี่ของปริซึมชนิดต่างๆ
กิจกรรมสำรวจรูปคลี่ ของปริซึมชนิดต่างๆ
การหาพื้นที่ผิวของ ปริซึมชนิดต่างๆ
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ รูปคลี่และพื้นที่ผิวของปริซึม