คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
สูตรการปริมาตรของปรซึมใดๆ และ เพลงปริมาตรของปริซึม
สูตรการปริมาตรของปรซึมใดๆ และ เพลงปริมาตรของปริซึม
ตัวอย่าง การหาปริมาตรของปรึซึม
แบบฝึกหัด การหาปริมาตรของปริซึม