คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริซึม
ทบทวนสูตรการหาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึม
ทบทวนสูตรการหาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึม
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึม 1
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึม 2