คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริซึม
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นทีผิว และปริมาตรของปริซึม 3
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นทีผิว และปริมาตรของปริซึม 3
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นทีผิว และปริมาตรของปริซึม 4
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นทีผิว และปริมาตรของปริซึม 5