คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก
ลักษณะของทรงกระบอก
ลักษณะของทรงกระบอก
รูปคลี่ของทรงกระบอก และพื้นที่ผิวของทรงกระบอก
เพลงพื้นที่ของวงกลม เส้นรอบวง และเส้นผ่านศูนย์กลาง
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก