คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทรงกระบอก
แบบฝึกหัด เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอก (ช่างฝีมือทหาร)
แบบฝึกหัด เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอก (ช่างฝีมือทหาร)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทรงกระบอกข้อ 1
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทรงกระบอกข้อ 2
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทรงกระบอกข้อ 3