คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
ลักษณะของพีระมิดฐานต่างๆ
ลักษณะของพีระมิดฐานต่างๆ
การเรียกชื่อพีระมิด รูปคลี่ และพื้นที่ผิวของพีระมิด
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด