คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพีระมิด
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด (ต่อ)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การหาพื้นที่ผิวของพีระมิด (ต่อ)
สูตรการหาปริมาตรของพีระมิด และเพลงปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การหาปริมาตรของพีระมิด