คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) กรวย
ลักษณะของกรวย และสูตรพื้นที่ผิวของกรวย
ลักษณะของกรวย และสูตรพื้นที่ผิวของกรวย
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การพื้นที่ผิวของกรวย
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การพื้นที่ผิวของกรวย (ต่อ)