คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกรวย
ปริมาตรของกรวย
ปริมาตรของกรวย
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกรวย (ข้อ 1)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกรวย (ข้อ 2)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกรวย (ข้อ 3)