คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) ทรงกลม
ลักษณะของทรงกลม และสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลม
ลักษณะของทรงกลม และสูตรพื้นที่ผิวของทรงกลม
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การพื้นที่ผิวของทรงกลม (ข้อ1,2)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การพื้นที่ผิวของทรงกลม (ข้อ3,4,5)