คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทรงกลม
สูตรปริมาตรของทรงกลม
สูตรปริมาตรของทรงกลม
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับทรงกลม (ข้อ1)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับทรงกลม (ข้อ2)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับทรงกลม (ข้อ3, 4)