คณิตศาสตร์ ค33101
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ) การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตรและการนำไปใช้
หน่วยวัดปริมาตร
หน่วยวัดปริมาตร
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 1, 2)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 3)
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยวัดปริมาตร (ข้อ 4)